18
grudnia
2020

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

CEL FINANSOWANIA: Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych w zakresie zarządzania klastrami, mający przyczynić się do rozszerzenia ich oferty w zakresie nowych usług.

Celem konkursu jest wsparcie działań zmierzających do rozszerzenia oferty koordynatorów Krajowych Klastrów kluczowych o co najmniej jedną nową usługę w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki rozwoju klastrowej, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarki niskoemisyjnej.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?
-koszty zarządzania klastrem, w tym wynagrodzenia i szkolenia personelu koordynatorów klastra związanego bezpośrednio z realizowanymi zadaniami w projekcie;
-koszty przeznaczone na utworzenie lub modernizację infrastruktury badawczej lub demonstracyjnej niezbędnej do świadczenia przez koordynatora klastra nowej usługi w tym min. nabycie lub wytworzenie środków trwałych, zakup materiałów budowlanych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych;
-koszty uzyskania certyfikatu doskonalenia jakości zarządzania klastrem lub certyfikatu branżowego;
-koszty usług doradczych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Ile możesz otrzymać?
MOŻESZ OTRZYMAĆ MAKSYMALNIE

9 750 000 zł

w zakresie pomocy operacyjnej do 50% kosztów kwalifikowalnych;
w zakresie pomocy inwestycyjnej: w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego do 55% kosztów kwalifikowalnych, w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województw innych niż mazowieckie do 65% kosztów kwalifikowalnych;
w zakresie pomocy de minimis dla koordynatora klastra – do 85% kosztów kwalifikowalnych.
 
Całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów

zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 18 000 000 zł
zlokalizowanych w województwach innych niż mazowiecki : 47 000 000 zł

Więcej o konkursie/źródło: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-potencjalu-koordynatorow-krajowych-klastrow-kluczowych#dokumenty

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl