Statut Związku Pracodawców Klastry Polskie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Artykuł 1

1.  Związek Pracodawców „Klastry Polskie”, zwany dalej "Związkiem", jest organizacją pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. nr 55 z 1991 r. poz. 235 z późn. zmianami).

2. Związek jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów władzy publicznej oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

3. Związek może używać nazwy skróconej Klastry Polskie.

4. Związek używa jednocześnie nazwy w języku angielskim "Polish Clusters".

Artykuł 2

1. Związek prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność.

2. Siedzibą Związku jest Warszawa.

Artykuł 3

1. Związek prowadzi działalność także na forum międzynarodowym.

2. Związek może przystępować do krajowych organizacji pracodawców oraz organizacji międzynarodowych.

PODSTAWOWE CELE I ZADANIA ZWIĄZKU ORAZ SPOSOBY I FORMY ICH REALIZACJI

Artykuł 4

Podstawowymi celami Związku są:

1. Ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców ( w szczególności koordynatorów klastrów, powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych) wobec organów władzy publicznej, organizacji i instytucji społecznych i gospodarczych, a także związków zawodowych.

2. Tworzenie warunków sprzyjających funkcjonowaniu oraz wzrostowi konkurencyjności podmiotów współpracujących z oraz w ramach powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych w Polsce i za granicą

3. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju innowacyjnej gospodarki i tworzenia nowych konkurencyjnych miejsc pracy.

Artykuł 5

Do zadań Związku należą w szczególności:

1. Reprezentowanie na szczeblu ogólnokrajowym społecznych i gospodarczych interesów zrzeszonych pracodawców ( w szczególności koordynatorów klastrów, powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych);

2. Jednoczenie pracodawców (w szczególności  koordynatorów klastrów, powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych) wokół działań zmierzających do rozwoju gospodarczego kraju oraz realizacji wspólnych interesów pracodawców;

3. Oddziaływanie na kształtowanie ustawodawstwa gospodarczego wspierającego harmonijny rozwój gospodarki polskiej, w oparciu o innowacyjność i badania naukowe, wspieranie działań zrzeszonych organizacji w zakresie realizacji ich  zadań statutowych, w tym szczególnie - mających na celu budowanie innowacyjnej gospodarki;

4. Podejmowanie inicjatyw i działań zmierzających do podnoszenia poziomu wykształcenia, kwalifikacji i wiedzy oraz kompetencji pracowników członków klastrów w zakresie stosunków pracy, prawa, organizacji, ekonomii, nauki, techniki i technologii, a także przyczyniających się do dostosowania profili edukacyjnych do realnych, aktualnych i przyszłych potrzeb gospodarki polskiej;

5. Wspieranie procesu integracji gospodarczej Polski z Unią Europejską oraz ułatwianie zrzeszonym organizacjom i pracodawcom nawiązywanie kontaktów zagranicznych i współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi;

6. Współdziałanie z innymi organizacjami pracodawców oraz organizacjami biznesu podmiotami gospodarczymi i ich związkami w kraju i za granicą;

7. Identyfikowanie i mapowanie klastrów w Polsce oraz kreowanie powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych w zidentyfikowanych klastrach;

8. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej, związkami zawodowych, reprezentantami nauki i biznesu w kraju i za granicą - dla realizacji celów Związku;

9. Realizacja działań wspierających rozwój klastrów i idei klasteringu, w szczególności poprzez: zarządzanie klastrami; inicjowanie i organizowanie współpracy pomiędzy inicjatywami klastrowymi i ich członkami; podejmowanie działań na rzecz podnoszenia innowacyjności członków powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych zrzeszonych w Związku; organizację szkoleń i konferencji, doradztwa; realizację projektów z wykorzystaniem dofinansowania z funduszy celowych (w tym również funduszy UE); promocję klastrów oraz prowadzenie działalności na rzecz współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami nauki.

 

Artykuł 6

Cele i zadania Związku są realizowane przez:

1. Wypracowywanie i prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką, w szczególności gospodarką innowacyjną;

2 Występowanie do organów władzy publicznej i organów sądowych w sprawach dotyczących praw i interesów pracodawców;

3. Opiniowanie założeń i projektów ustaw oraz aktów wykonawczych do ustaw w zakresie objętym zadaniami organizacji pracodawców;

4. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych władzy publicznej i władz sądowych, a także innych podmiotów, w których na podstawie odrębnych przepisów, mają prawo posiadać swoją reprezentację przedstawiciele organizacji pracodawców;

5. Inspirowanie inicjatyw gospodarczych i prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego;

6. Prowadzenie badań w sferze gospodarki, w tym w szczególności innowacyjnej;

7. Wspieranie inicjatyw klastrowych w podejmowaniu działań internacjonalizacyjnych, w szczególności – międzynarodowej współpracy w projektach badawczo-rozwojowych;

8. Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i technicznej oraz wiedzy w zakresie stosunków pracy, a także popieranie wydawnictw i publikacji dotyczących tych zagadnień;

9. Organizowanie i popieranie szkoleń pracodawców, kadry zarządzającej i działaczy gospodarczych oraz organizowanie seminariów, konferencji i innych form wymiany poglądów i doświadczeń środowiska pracodawców;

10. Organizowanie spotkań i innych form kontaktów pracodawców (w szczególności  koordynatorów klastrów, powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych) z przedstawicielami związków zawodowych i innych organizacji zawodowych pracowników;

11. Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych;

12. Udział w postępowaniach prawnych mających wpływ na prawa pracodawców;

13.  Współpracę badawczo – rozwojową z jednostkami naukowymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie badań na rzecz gospodarki i społeczeństwa,  a także w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy.

CZŁONKOSTWO

Artykuł 7

Członkami Związku mogą być pracodawcy, w tym w szczególności członkowie i koordynatorzy klastrów, powiązań kooperacyjnych i inicjatyw klastrowych, działających w formie stowarzyszeń, fundacji, jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, przy  założeniu, że są pracodawcami, w rozumieniu Kodeksu Pracy. Członkami Związku mogą być również inne związki pracodawców, działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Artykuł 8

1. O przyjęciu w poczet członków rozstrzyga Zarząd Związku, na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Uchwała Zarządu powinna zostać podjęta w  terminie nie później jednak niż do 1 miesiąca od złożenia wniosku.

2.  W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania do Rady Klastrów. Rada Klastrów podejmuje uchwałę w tej sprawie na swym najbliższym posiedzeniu nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od podjęcia uchwały Zarządu.

Artykuł 9

Członkowie Związku mają prawo do:

1. Uczestniczenia w pracach Związku i jego organów;

2. Korzystania ze wsparcia Związku we wszystkich sprawach objętych niniejszym statutem;

3. Dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku;

4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku.

Artykuł 10

 

Członkowie Związku są zobowiązani do:

1. Udziału w pracach Związku;

2. Przestrzegania Statutu Związku oraz uchwał i regulaminów przyjętych przez jego  organy;

3. Terminowego uiszczania składek;

4. Udzielania organom Związku informacji niezbędnych dla ich działalności;

5. Udzielania pomocy Związku w wykonywaniu zadań statutowych.

 

Artykuł 11

1. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w pkt 2 członek Związku może wystąpić o obniżenie, rozłożenie płatności na raty bądź okresowe zwolnienie go z obowiązku płacenia składki.

2. Obniżenie, rozłożenie płatności na raty lub okresowe zwolnienie z obowiązku płacenia składki może nastąpić w przypadku:

a) trudnej sytuacji finansowej członka Związku;

b) pogorszenia warunków funkcjonowania branży, w której członek Związku działa, z powodu dekoniunktury lub wprowadzenia niekorzystnych regulacji prawnych;

3. Wniosek o obniżenie, rozłożenie płatności na raty bądź okresowe zwolnienie członka z obowiązku płacenia składki wraz z uzasadnieniem rozpatruje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Rady Klastrów. Uchwała Zarządu może obniżyć składkę, rozłożyć jej płatność na raty lub zwolnić członka z obowiązku płacenia składki członka Związku na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Artykuł 12

1.Członkostwo w Związku ustaje w razie:

a) wystąpienia ze Związku;

b) rozwiązania Związku;

c) wykluczenia ze Związku przez Zarząd na skutek:

- działalności członka na szkodę Związku,

- uchylania się od opłacania składek członkowskich przez okres jednego roku,

d)  likwidacji członka Związku.

2. Deklarację wystąpienia ze Związku składa się najpóźniej na 6 miesięcy przed upływem roku kalendarzowego, tj. do dnia 30 czerwca, w formie pisemnej ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego, w którym złożono deklarację wystąpienia.

3. Wykluczenie ze Związku następuje na mocy uchwały Zarządu, podjętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków Zarządu.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia przysługuje odwołanie do Rady Klastrów. Rada Klastrów podejmuje uchwałę w tej sprawie na swym najbliższym posiedzeniu, nie później jednak niż w ciągu 6 miesięcy od podjęcia uchwały Zarządu. W okresie do zebrania Rady, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od podjęcia uchwały Zarządu, członek jest zawieszony w prawach i obowiązkach.

5. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje członkowi jakiekolwiek  roszczenie do majątku Związku.

Artykuł 13

 

1.    Ustanawia się tytuł honorowego członka Związku.

2.    Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna działająca na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, która w szczególny sposób przyczyniła się do rozwoju działalności klastrów.

3.    Godność członka honorowego nadaje Zarząd w drodze uchwały.

4.    Rejestr członków honorowych prowadzi Biuro Związku.

ORGANY ZWIĄZKU

Artykuł 14

1. Organami Związku są:

a) Zgromadzenie Ogólne;

b) Rada Klastrów;

c)  Zarząd;

2. Uchwały kolegialnych organów Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, chyba, że statut stanowi inaczej.

3.  Wybory członków organów Związku dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

Artykuł 15

1. Zgromadzenie Ogólne jest najwyższym organem Związku.

2. Zgromadzenie Ogólne zwołuje Zarząd raz na rok, powiadamiając o jego terminie, miejscu, propozycjach porządku obrad, projektach uchwał, sprawozdaniach Zarządu i Rady Klastrów wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób, w tym pocztą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.

3. Członkowie Związku są reprezentowani na Zgromadzeniu Ogólnym przez odpowiednie władze statutowe podmiotu członkowskiego lub ich pełnomocników.

4. W Zgromadzeniu Ogólnym powinna uczestniczyć co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia, bez konieczności powiadamiania o tym członków Związku w trybie określonym w ust. 2 - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

5. W Zgromadzeniu Ogólnym mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Związku oraz, z głosem doradczym, członkowie honorowi, zaproszeni goście oraz Dyrektor Generalny.

6. Zgromadzenie Ogólne wyraża swoją wolę w formie uchwał.

7. Zarząd może zwołać Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne w przypadku, gdy uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za niezbędne, a także zobowiązany jest je zwołać w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia przez co najmniej 50% członków Rady Klastrów, w nieprzekraczalnym terminie do 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

Artykuł 16

 

1. Każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. W przypadku wpłacenia przez członka zwyczajnego  w okresie roku kalendarzowego poprzedzającego rok odbycia Zgromadzenia Ogólnego, składki rocznej w wysokości co najmniej 12 – krotności minimalnej płacy krajowej określonej rozporządzeniem Ministra właściwego ds. Pracy, członkowi takiemu przysługują na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym 4 głosy

3. W przypadku wpłacenia przez członka zwyczajnego  w okresie  roku kalendarzowego poprzedzającego rok odbycia Zgromadzenia Ogólnego, składki rocznej w wysokości co najmniej 8 – krotności minimalnej płacy krajowej, określonej rozporządzeniem Ministra właściwego ds. Pracy, członkowi takiemu przysługują na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym 2 głosy.

4. O zamiarze wpłacenia przez członka zwyczajnego składki rocznej w wysokości innej niż ustalona przez Zarząd, jako obowiązująca wszystkich członków, należy poinformować Zarząd na piśmie lub w formie elektronicznej najmniej na 30 dni przed dokonaniem wpłaty.

5. Zarząd informuje członków Związku, o których mowa w pkt 2 i 3 o liczbie przysługujących im głosów w piśmie zwołującym Zgromadzenie Ogólne, o którym mowa w art. 15 pkt 2.

 

 

Artykuł 17

Do kompetencji Zgromadzenia Ogólnego należy:

1. Wybór członków Rady Klastrów spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Związku;

2. Odwoływanie członków Rady Klastrów przed upływem kadencji;

3. Uchwalanie programów działania Związku;

4. Uchwalanie Statutu i jego zmian;

5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Klastrów i kwitowanie jej członków po upływie kadencji;

6. Rozwiązanie Związku i podjęcie uchwał ustalających przeznaczenie i podział majątku Związku;

7. Powołanie Sądu Arbitrażowego przy Związku.

Artykuł 18

1. Rada Klastrów jest organem Związku nadzorującym jej prace w okresie między posiedzeniami Zgromadzenia Ogólnego.

2. Kadencja Rady Klastrów trwa 3 lata.

3. Radę Klastrów tworzą Przewodniczący i od 6 do  34 członków.

4. Rada Klastrów wybiera Przewodniczącego Rady Klastrów spośród swoich członków.

5. Rada Klastrów może dokooptować nowego członka większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/4 składu Rady Klastrów, z zastrzeżeniem postanowień art. 18 ust. 3.

6. Uchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Klastrów w trybie art. 18 ust. 5 zostaje przedstawiona do akceptacji na najbliższym Zgromadzeniu Ogólnym. Zgromadzenie Ogólne może uchylić uchwałę Rady Klastrów większością 2/3 głosów.

7.  Wygaśnięcie mandatu członka Rady Klastrów następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w następujących przypadkach:

a) rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Klastrów;

b) odwołania przez Zgromadzenie Ogólne;

c) śmierci;

d) ustania członkostwa w Związku członka, którego przedstawiciel sprawuje mandat w Radzie Klastrów;

e) odwołania przez członka Związku upoważnienia do reprezentowania go w Radzie Klastrów.

8. Posiedzenia Rady Klastrów odbywają się co najmniej 3 razy w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego Rady Klastrów.

9. Posiedzenia Rady Klastrów prowadzi Przewodniczący Rady Klastrów lub wskazany przez niego członek Rady Klastrów.

Artykuł 19

Do kompetencji Rady Klastrów należy:

1. Wybór Prezesa Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Klastrów;

2. Odwoływanie Prezesa Zarządu przed upływem kadencji;

3. Wybór od 2 do 8 Wiceprezesów Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Klastrów i Prezesa Zarządu Związku;

4. Odwoływanie Wiceprezesów Zarządu;

5. Rozpatrywanie i zatwierdzenie corocznego budżetu Związku;

6. Rozpatrywanie i zatwierdzanie corocznego sprawozdania Zarządu z działalności Związku, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz kwitowanie członków Zarządu po upływie kadencji;

7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia członka Związku;

8. Uchwalenie i zmiana regulaminu wewnętrznego działania Rady Klastrów;

9. Nadzór nad działalnością Zarządu;

10. Podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia z organizacji międzynarodowych;

11. Wyrażanie zgody na podejmowanie przez Zarząd decyzji w sprawach majątkowych, w których przedmiotem jest zbycie i nabycie przez Związek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zaciąganie kredytów, zaciąganie udzielanie pożyczek oraz poręczeń – przekraczających kwotę 50.000 zł.

Artykuł 20

1. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.

2. W skład Zarządu wchodzi Prezes i od 2 do 8 Wiceprezesów.

3. Zarząd może dokooptować Wiceprezesa większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% składu Zarządu, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 2.

4. Informację o zmianach składu Zarządu dokonanych w trybie art. 20. ust. 3 Prezes Zarządu przekazuje do akceptacji Radzie Klastrów. Rada Klastrów większością 2/3 głosów może uchylić decyzję Zarządu o kooptacji.

5. Posiedzenia Zarządu powinny odbywać się co najmniej raz na trzy miesiące.

6. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Prezes Zarządu a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes Zarządu. W przypadku nieobecności wyznaczonego przez Prezesa Zarządu Wiceprezesa, posiedzenie Zarządu prowadzi Wiceprezes wybrany spośród obecnych członków Zarządu.

7. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w wyniku upływu kadencji, a ponadto w następujących przypadkach:

a) rezygnacji z pełnienia funkcji w Zarządzie;

b) odwołania przez Radę Klastrów;

c) śmierci.

Artykuł 21

Członek Zarządu może z ważnych powodów zawiesić, za zgodą Zarządu, wykonywanie swojej funkcji na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W okresie zawieszenia członek Zarządu, nie uczestniczy i nie jest powiadamiany o posiedzeniach Zarządu.

Artykuł 22

Do kompetencji Zarządu należy:

1. Przygotowanie projektów i planów działania Związku;

2. Przygotowanie projektów budżetu i założeń polityki finansowej oraz realizacja budżetu, uchwalonego przez Radę Klastrów;

3. Składanie Radzie Klastrów rocznych sprawozdań z działalności Związku oraz sprawozdań finansowych;

4. Ustalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz terminów płatności, przy czym każda uchwała w sprawie wpisowego i składki członkowskiej zostaje przedstawiona na najbliższym posiedzeniu Rady Klastrów;

5. Uchwalenie regulaminu wewnętrznego działania Zarządu;

6. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy;

7. Zatwierdzanie planów i projektów działania Biura Związku;

8. Nadzór nad działalnością Biura Związku;

9. Podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia fundacji;

10. Przyjmowanie i wykluczanie członka Związku;

11.  Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Związku;

12. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Konsultacyjnej.

13. Wykonywanie uchwał Zgromadzenia Ogólnego i Rady Klastrów

14. Podejmowanie decyzji w sprawie podjęcia działalności gospodarczej przez Związek; po zasięgnięciu opinii Rady Klastrów;

15. Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów Związku;

16. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, w tym zbycia i nabycia przez Związek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zaciągania kredytów, zaciągania i udzielania pożyczek oraz poręczeń, z zastrzeżeniem, że na wszystkie czynności, których przedmiotem jest zbycie i nabycie przez Związek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zaciąganie kredytów, zaciąganie i udzielanie pożyczek oraz poręczeń - przekraczających kwotę 50.000 zł., zgodę musi wyrazić Rada Klastrów.

Artykuł 23

1. Celem sprawniejszego prowadzenia prac Zarządu tworzy się Radę Konsultacyjną.

2. Zarząd Związku powołuje i odwołuje członków Rady Konsultacyjnej.

3. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Rady Konsultacyjnej.

4.  Rada Konsultacyjna jest organem doradczym Zarządu Związku.

Artykuł 24

1. Rada Klastrów większością 2/3 głosów może uchylić chwałę Zarządu w sprawie ustalenia indywidualnej wysokości składki dla członka.

2. O uchyleniu uchwały Zarządu w sprawie składki opisanej w ust. 1 Przewodniczący Rady Klastrów informuje niezwłocznie Prezesa Zarządu oraz członka, którego uchwała dotyczy.

3. Warunkiem skuteczności uchwały Rady Klastrów, o której mowa w ust. 1 — jest określenie w uchwale propozycji innej wysokości składki a także zawiadomienie członka, którego uchwała dotyczy - zgodnie z ust. 2.

4. Członek, którego dotyczy uchwała, o której mowa w ust. 1, o ile nie zgadza się z wysokością składki ustaloną przez Radę Klastrów, może złożyć nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia go o podjęciu uchwały w sprawie uchylenia składki - deklarację wystąpienia ze Związku ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego; terminów określonych w art. 12 ust. 2 nie stosuje się.

5. Składka ustalona w uchwale Zarządu, która została następnie uchylona przez Radę Klastrów, zgodnie z ust. 1, jest wiążąca dla członka do końca roku kalendarzowego; od początku następnego roku kalendarzowego wiążąca dla członka jest składka ustalona w uchwale Rady Klastrów zgodnie z ust. 3, chyba że do końca poprzedniego roku kalendarzowego Zarząd podejmie uchwałę o ustaleniu innej wysokości składki.

Artykuł 25

Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli i reprezentowaniu Związku na zewnątrz upoważnieni są: Prezes Zarządu działający jednoosobowo, dwaj Wiceprezesi Zarządu Związku działający łącznie, Dyrektor Generalny działający łącznie z członkiem Zarządu, oraz pełnomocnicy działający samodzielnie w zakresie umocowania.

Artykuł 26

 

Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:

1.  Przewodniczenie zebraniom Zarządu oraz kierowanie bieżącą pracą Związku;

2. Zatwierdzenie kandydatury na stanowisko Dyrektora Generalnego;

3. Powoływanie i rozwiązywanie komisji, zespołów i innych organów kolegialnych, nadzorowanie ich działalności i zatwierdzanie ich przewodniczących i członków, oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania;

4. Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba przewodniczy posiedzeniom Komitetów, komisji i zespołów, o których mowa w pkt 3,

5. Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Klastrów

Artykuł 27

1. Prezes Zarządu może z ważnych powodów zawiesić, za zgodą Zarządu, wykonywanie swojej funkcji na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. W okresie zawieszenia kompetencje, o których mowa w art 24., art. 25, art. 27, Prezes Zarządu przekazuje, za zgodą Zarządu, jednemu z Wiceprezesów lub Przewodniczącemu Rady Klastrów. Zawieszenie wykonywania funkcji Prezesa Zarządu jest równoznaczne z zawieszeniem członkostwa w Zarządzie.

2. Wskazanie zgodnie z ust. 1 Przewodniczącego Rady Klastrów jako osoby wykonującej czasowo kompetencje Prezydenta nie powoduje zawieszenia obowiązków i uprawnień Przewodniczącego Rady Klastrów, jednakże Przewodniczący Rady Klastrów nie wykonuje prawa głosu na posiedzeniach Rady Klastrów. W okresie wykonywania funkcji Prezesa Zarządu, Przewodniczący Rady Klastrów wykonuje prawo głosu na posiedzeniach Zarządu.

BIURO ZWIĄZKU

Artykuł 28

1. Pracą biura Związku kieruje Dyrektor Generalny, zgodnie ze statutem i uchwałami organów Związku.

2. Dyrektor Generalny podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu, który określa zakres jego obowiązków, a w tym może upoważnić go do dokonywania czynności należących do kompetencji Prezesa Zarządu. Stosunek pracy z Dyrektorem Generalnym nawiązuje Prezes Zarządu, ustalając składniki i wysokość wynagrodzenia.

3. Czynności prawnych w zakresie stosunków pracy pracowników Biura Związku dokonuje Dyrektor Generalny w ramach udzielonego przez Zarząd pełnomocnictwa.

4. Dyrektor Generalny uczestniczy z głosem doradczym we wszystkich posiedzeniach organów Związku.

5. Do zadań Biura Związku należy organizowanie od strony techniczno -finansowej spotkań organów statutowych Związku oraz komitetów, komisji i innych organów kolegialnych działających zgodnie z art. 26 pkt 3 i 4.

MAJĄTEK ZWIĄZKU

Artykuł 29

1. Majątek Związku powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, z własnej działalności, z dochodów z majątków organizacji, a także z dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

2. Dla realizacji celów statutowych Związek może prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć fundacje i uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych.

3. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między  jego członków.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł 30

1. Uchwałę o zmianie statutu Związku podejmuje Zgromadzenie Ogólne większością 2/3 głosów.

2. Uchwałę o rozwiązaniu Związku podejmuje Zgromadzenie Ogólne zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 członków.

3. Uchwała w sprawie rozwiązania Związku powinna określać sposób jej likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl