Dodano: 12 listopada 2015

V Posiedzenie Grupy Roboczej do spraw wdrażania PO IR

W dniu 6 listopada 2015 r. odbyło się V Posiedzenie Grupy roboczej ds. wdrażania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój działającej na podstawie Uchwały nr 4 Komitetu Monitorującego PO IR z dnia 10 marca 2015 r. Posiedzeniu przewodniczył Dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan Marcin Łata.


Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem przez Pana Leszka Grabarczyka, Zastępcę Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, propozycji kryteriów dla poddziałania 4.1.1. oraz zmian do kryteriów dla poddziałań 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej  i działania 1.2 Sektorowe programy B+R.


Następnie Pani Beata Lubos, przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki zaprezentowała podstawowe założenia oraz stan przygotowania do realizacji systemu akredytacji ośrodków innowacji świadczących usługi proinnowacyjne, przygotowywanego w ramach zamówienia zleconego przez Ministerstwo Gospodarki. W dalszej części spotkania Pani Małgorzata Szczepańska, przedstawicielka Instytucji Pośredniczącej w Ministerstwie Gospodarki, zaprezentowała propozycje kryteriów wyboru projektów dla poddziałań: 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP oraz 3.1.5 Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock.


Kolejna część spotkania poświęcona była projektowi planowanemu do realizacji w trybie pozakonkursowym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) w ramach poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów – INNO_LAB. Pani Paulina Zadura-Lichota, dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP przedstawiła zakres merytoryczny projektu. Natomiast Pani Małgorzata Szczepańska zaprezentowała propozycję kryteriów oceny projektu Inno_LAB


W dalszej części spotkania Pan Michał Bańka (PARP), przedstawił zarys instrumentów finansowych planowanych do wdrożenia w poddziałaniach 3.1.1 Inwestycje w innowacyjne start-upy – Starter  oraz 3.1.2 Inwestycje grupowe aniołów biznesu w MSP - BizNest. Zaprezentowane zostały planowane zakresy oferowanego wsparcia, a także przewidywany sposób wyboru pośredników finansowych.


Źródło: www.mir.gov.pl

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adres:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telefon: 533 911 904

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Nr konta bankowego:
BRE Bank 51114010100000541276001001

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl