12
kwietnia
2022

Szanse i wyzwania we współpracy między światem nauki i biznesu - Jak skutecznie budować partnerskie relacje!

Spotkanie w ramach cyklu: Connect & Scale &Up, pt. Szanse i wyzwania we współpracy między światem nauki i biznesu - Jak skutecznie budować partnerskie relacje!

8 kwietnia 2022 r., godz. 11:00 – 14:00

Spotkanie w ramach cyklu: Connect Scale Up - Rozwój innowacyjnych firm przy wsparciu klastrowym "Inno_LAB- Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów"

Partner wspierający spotkania - Sieć Badawcza Łukasiewicz

Podczas kolejnego spotkania z  cyklu Connect & Scale up uczestnicy spotkania, praktycy i znawcy tematu mieli okazję dyskutować na temat nauka i biznes. Wiedza odgrywa kluczową rolę w rozwoju współczesnej gospodarki opartej o innowacje. Istotnym źródłem tej wiedzy są natomiast jednostki naukowe. Znacząca rola współpracy biznesu z nauką jest szeroko podkreślana jako mająca realny wpływ na podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarek narodowych. Współpraca między nauką a biznesem w Polsce to wciąż temat nowy, zwłaszcza dla naukowców, którzy zajmują się głównie dydaktyką oraz przedsiębiorców, spośród których większość nie widzi potrzeby sięgania po wsparcie nauki.

Paulina Zadura, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii z  Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości podczas swego wystąpienia otwierającego wydarzenie skupiła się na  czynnikach sukcesu współpracy Nauka-Biznes i przedstawiła wnioski z raportu analizy ad hoc w projekcie Barometr Innowacyjności- realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Opowiedziała o tym na przykładzie konkretnego instrumentu wsparcia „Bony na innowacje (2.3.2 POIR), gdzie celem tego konkursu jest sfinansowanie firmom zakupu usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo-rozwojowe, a samo działanie ma sprzyjać rozwojowo współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Dr inż. Jacek Borowski, Lider Obszaru, Dyrektor Centrum Obróbki Plastycznej, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny na wstępie opowiedział o działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz, a następnie przytoczył przykłady projektów prowadzonych przez Łukasiewicza, grupach badawczych etc. Sieć prowadzi intensywną współpracę w zakresie popularyzowania nauki. Dr hab.inż Piotr Siwak, Cutsteel (firma współpracująca z Łukasiewicz Poznański Instytut Technologiczny) opowiedział o wspólnych projektach realizowanych z Łukasiewicz-PIT. Podczas swego wystąpienie skupił się na korzyściach wynikających ze współpracy i realizacji wspólnych projektów takich jak wdrażanie nowych usług i technologii, podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, rozwój kadry i wymiana doświadczeń, czy większa pewność przy wdrażaniu i podejmowaniu decyzji przy realizacji nowych inwestycji.

Łukasz Sztern, Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, jak podkreślił „zadaniem Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii jest m.in. wspieranie władz uczelni w podejmowaniu decyzji opartych na danych i analizach, rozwój współpracy i oddziaływanie na otoczenie społeczno-gospodarcze, transfer technologii i komercjalizacja rozwiązań technologicznych z PW do gospodarki, czy promocja przedsiębiorczości technologicznej”, należy wspomnieć, że przez 6 lat działalności CZIiTT doszło do utworzenia 29 spółek typu spin-off, zostało podpisanych 60 umów komercjalizacji, czy też wsparto 68 projektów studenckich.

Tomasz Chabelski (Evergreen Solutions Sp. z o.o.). Evergreen Solutions Sp. z o.o. jest przykładem firmy, która realizuje innowacyjną technologię przetwarzania biomasy rolno-spożywczej, w tym komunalnych osadów ściekowych na nawóz organiczno-mineralny albo mineralno organiczny środek wspomagający uprawę roślin (sama technologie wpisuje się w gospodarkę w obiegu zamkniętym i jest przykładem współpracy biznesu z nauką).

Prof. Tomas Skotknicki wspólnie z Panią  Katarzyna Kołys, Centrum badań i zastosowań technologii terahercowych CENTERA opowiedzieli na przykładach o projektach wywodzących się ze świata nauki, które zostały objęte komercjalizacją – skupili się na tym, w jakim  zakresie fale THz można wykorzystać w biznesie (zarówno w przemyśle ciężkim, jak i w przemyśle tzw. beauty).

Dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego, Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej oraz Andrzej Soldaty, Dyrektor Centrum Przemysłu 4.0 Politechniki Śląskiej: „Politechnika Śląska praktycznie od początku, czyli od kształtowania spojrzenia na przemysł 4.0 w Polsce, była zaangażowana w pracach 4 Grupy Roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów kadrowych dla przemysłu 4.0 w MR i podobnych inicjatywach”. Jak podkreślił Pan Soldaty fundamentem budowania i  funkcjonowania Centrum są kompetencje Politechniki Śląskiej w zakresie Przemysłu 4.0 (specjalistyczna wiedza, potencjał badawczy i twórczy oraz infrastruktura, które bazują na zasobach własnych Politechniki oraz są tworzone we współpracy z partnerami).

Dr inż. Adam Szatkowski, Prezes Fundacji Nanonet, Koordynator Śląskiego Klastra NANO, powiedział o działalności Klastra, gdzie celem wszystkich działań jest zapewnienie różnorodnego środowiska dla zróżnicowanego rozwoju na każdym etapie rozwoju firmy. W ramach działań klastra prowadzone jest doradztwo technologiczne oraz opracowanie strategii innowacyjności z uwzględnieniem ścieżki rozwoju przedsiębiorstwa, jak dodał Pan Szatkowski „najważniejsze jest systematyczność w działaniach, które mają na celu powiązanie  nauki i przemysłu”.

Dr Marta Mackiewicz, Szkoła Główna Handlowa oraz dr Dominika Kuberska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, w swoim wystąpieniu nt. „Dwa różne światy? Organizacje klastrowe jako platformy współpracy B2R/R2B” skupiły się na omówieniu wyników projektu, który wspólnie realizowały, a którego celem była identyfikacja motywów i form współpracy nawiązywanej w ramach organizacji klastrowych między sferą biznesu a instytucjami sektora nauki oraz identyfikacja generowanych w jej toku korzyści. Jak podkreśliła Marta Mackiewicz głównym czynnikiem motywującym do współpracy jest w punktu widzenia naukowców „możliwość rozszerzenia sieci kontaktów, komercjalizacja wyników badań i otrzymywanie pozafinansowej pomocy badawczej”. Dominika Kuberska dodała, że „rozpoznaliśmy na poziomie KKK następujące efekty współpracy w ramach struktur klastrowych, tj. możliwość pozyskiwania funduszy na wspólne projekty, czy istotny wpływ na regionalny rynek pracy (kształcenie zawodowe)”.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl