18
stycznia
2019

Spotkanie klastrowe „Polskie Klastry – od koordynacji do kooperacji” | Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Spotkanie klastrowe „Polskie Klastry – od koordynacji do kooperacji” | Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Za nami spotkanie klastrowe pn. „Polskie Klastry – od koordynacji do kooperacji”, które odbyło się 17 stycznia 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie, współorganizatorem wydarzenia był Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Głównym celem  spotkania była dyskusja  na temat potrzeb środowiska klastrowego w Polsce oraz próba wspólnego zdefiniowania najważniejszych kierunków rozwoju polityki klastrowej w Polsce. Ponad 90 uczestników spotkania  – koordynatorów klastrów, przedstawicieli biznesu, administracji publicznej i środowisk akademickich z Polski debatowało m.in. o obecnej sytuacji klastrów, ich codziennych bolączkach,  ich roli w gospodarce oraz o pożądanym kształcie polityki klastrowej w Polsce.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w trakcie otwarcia wydarzenia przez Pana Marcina Ociepę, Wicepremiera Przedsiębiorczości i Technologii, klastry stanowią bardzo ważny potencjał, który staje się jedną z sił napędowych polskiej gospodarki. Rola klastrów w budowaniu kapitału społecznego, we wzmacnianiu innowacyjności polskich przedsiębiorstw, w ułatwianiu nawiązywania współpracy pomiędzy środowiskiem biznesu i nauki jest nieoceniona. Resort ten ogromny potencjał dostrzega i planuje dalsze wzmocnienie współpracy ze środowiskiem klastrowym w Polsce.

W wydarzeniu pt. „Polskie Klastry – od koordynacji do kooperacji”, które odbyło się 17 stycznia 2019 r. w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w Warszawie wzięło udział ponad 90 uczestników, w tym m.in. przedstawiciele klastrów z całego kraju, prezesi przedsiębiorstw zrzeszonych w klastrach, przedstawiciele administracji publicznej oraz eksperci i badacze zajmujący się tematyką klastrów. W Polsce działa obecnie ponad 100 klastrów (w tym 13 Krajowych Klastrów Kluczowych o strategicznym znaczeniu dla gospodarki) – czyli organizacji skupiających firmy i jednostki naukowe z innowacyjnych sektorów gospodarki w określonych regionach Polski. Współpraca w ramach klastra przynosi członkom klastrów wiele korzyści, m.in.: pozwala im realizować wspólne projekty badawczo-rozwojowe, umożliwia wymianę wiedzy i doświadczenia, wspiera nawiązywanie kontaktów handlowych,  ułatwia przyciągnięcie  inwestycji (w tym inwestycji zagranicznych) oraz ułatwia budowanie zaufania pomiędzy członkami klastra i stopniową transformację relacji klastrowych w stronę kooperacji i współdzielenia procesów a nie tylko koordynacji działań. . Najwięcej polskich klastrów działa w sektorze technologii ICT, przemysłu lotniczego, biotechnologii, przemysłu chemicznego, recyklingu oraz budownictwa.

W imieniu Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii prezentację na temat polityki klastrowej w Polsce oraz jej kluczowych obszarów rozwoju, jak również planowanych przez resort działań dedykowanych klastrom w 2019 r. przedstawiły Pani Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji oraz Pani Justyna Choińska-Jackiewicz. Główny Specjalista w Wydziale Polityki Innowacyjności w Departamencie Innowacji. Obie Panie podkreśliły znaczenie klastrów dla polskiej gospodarki oraz konieczność szerszego uwzględnienia ich roli we wdrażaniu polityki innowacyjnej w Polsce.

Związek Pracodawców Klastry Polskie był reprezentowany w trakcie wydarzenia przez Pana Prezesa -  Krzysztofa Krystowskiego. Zgodnie z jego opinią klastry swoją działalnością w spierają przedsiębiorców, aby dzięki relacjom z nauką tworzyli nowe rozwiązania technologiczne,  innowacje, poprzez co stawali się bardziej konkurencyjni. Prezes Krystowski w swojej prezentacji podkreślił, że aby wspomniana rola klastrów mogła być dalej realizowana niezbędne jest znacznie większe wsparcie finansowe działalności klastrów. Zdaniem Prezesa Krystowskiego obecnie funkcjonujące klastry odnoszą znaczne sukcesy we wspieraniu działalności swoich członków, jednak z dodatkowym wsparciem ze strony administracji publicznej skuteczność ich działalności mogłaby być jeszcze większa a zakres działalności znacznie poszerzony.  

W trakcie spotkania przeprowadzono burzliwą dyskusję oraz zgodnie uznano, że mając na uwadze ogromny potencjał środowiska klastrowego w Polsce konieczne jest ponowne przyjrzenie się polityce klastrowej w naszym kraju, weryfikacja jej realizacji na poziomie regionalnym oraz zdefiniowanie nowych instrumentów wsparcia klastrów w Polsce.

Główne potrzeby sformułowane przez uczestników spotkania (koordynatorów klastrów) przedstawiały się następująco:

·         potrzeba związana z koniecznością wsparcia finansowego klastrów, w tym finansowania premiującego koordynatora klastra za jego aktywność w klastrze oraz finansowania dotyczącego zlecania klastrom wybranych zadań wpisujących się w różne polityki publiczne

·         potrzeba dotycząca ściślejszej współpracy klastrów z przedstawicielami administracji publicznej, uwzględniając przy tym poziom regionalny oraz jego rolę we wdrażaniu polityki klastrowej

·         potrzeba związana z koniecznością promowania klastrów, efektów ich działania na arenie krajowej oraz międzynarodowej

·         potrzebie dotyczącej stworzenia platformy wymiany wiedzy i informacji nt. klastrów która umożliwiałaby nawiązywanie współpracy pomiędzy członkami klastrów

 

Podsumowując odbyte spotkanie klastrowe pn. „Polskie Klastry – od koordynacji do kooperacji” należy podkreślić jak istotna jest rola dialogu pomiędzy przedstawicielami środowiska klastrowego oraz administracją publiczną. Tylko w ścisłej współpracy pomiędzy obiema grupami interesariuszy możemy wypracować rozwiązania, które będę faktycznym wsparciem funkcjonowania polskich klastrów oraz umożliwią im w dalszej perspektywie konkurowanie z innymi klastrami na arenie międzynarodowej.

Prezentacje ze spotkania, można pobrać ze strony MPiT ( https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia/spotkanie-klastrowe-polskie-klastry-od-koordynacji-do-kooperacji ).

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl