08
listopada
2022

REGULAMIN | Zasady dofinasowania Klastrów biorących udział w badaniu Benchmarking klastrów w Polsce

Szanowni Państwo,

Bardzo dziękujemy Państwu, za to, że podjęli Państwo decyzję o udziale w badaniu Benchmarking klastrów w Polsce – edycja 2022 (które jako ZP Klastry Polskie realizujemy wspólnie z firmą Innoreg Sp. z o.o. (Lider konsorcjum).

Poniżej publikujemy REGULAMIN Zasady dofinasowania Klastrów biorących udział w badaniu  Benchmarking klastrów w Polsce.

REGULAMIN

Zasady dofinasowania Klastrów biorących udział w badaniu Benchmarking klastrów w Polsce
 

§ 1

Informacje ogólne

1.       Związek Pracodawców Klastry Polskie (zwany dalej ZPKP) jest członkiem konsorcjum realizującego badanie benchmarkingowe klastrów na rzecz PARP (zwane dalej Badaniami) i odpowiada za zebranie informacji od Koordynatorów Klastrów oraz ich członków.

2.       Regulamin niniejszy reguluje obowiązki Klastrów biorących udział w badaniu oraz zasady wynagradzania Klastrów, a także określa zasady konkursu dla Klastrów, które zbiorą wymagane dane najszybciej.

§ 2

Obowiązki Klastra

1.       Klaster biorący udział w Badaniu jest zobowiązany do:

a.       Wypełnienia w pełni ankiety przewidzianej dla Koordynatora Klastra (udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania ankiety przeznaczonej dla instytucji zarządzającej klastrem) do dnia 5 grudnia 2022 r.

b.       Rozesłania ankiet przez Koordynatora do wszystkich członków Klastra z prośbą o uzupełnienie.

c.       W wyniku uzupełnienia ankiet (o którym mowa w lit.b) pozyskanie odpowiedzi od minimum 20% wszystkich członków Państwa klastra do dnia 15 grudnia 2022 r. Organizatorzy na bieżąco będą monitorować poziom wypełnienia ankiet.

 

§ 3

Wynagrodzenie

1.       Klaster, o którym mowa w § 2 pkt. 1 jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia w przypadku wypełnienia wszystkich warunków wymienionych w § 2. pkt 1 a, b i c.

2.       Klastrowi uprawnionemu do wynagrodzenia przysługuje wynagrodzenie według poniższych stawek:

a.       Za ankietę dotyczącą Klastra – 500 złotych plus 23% VAT

b.       Za każdą ankietę członka klastra 50 złotych plus 23% VAT

 

§ 4

Konkurs

1.       Klastry biorące udział w badaniu benchmarkingowym automatycznie uczestniczą w konkursie na najszybsze zebranie danych badawczych

2.       Celem konkursu jest dostarczenie w terminie danych badawczych wymaganych w badaniach benchmarkingowych wymienionych w § 1. pkt 1.

3.       Na podstawie spływu danych badawczych, zgodnie z § 2 pkt. 1 lit. c) zostanie utworzona lista rankingowa, która będzie podstawą do wypłaty specjalnej premii „za szybkość” uzyskania danych, i tak nagrody będą wynosiły (w zależności od zajętego miejsca w rankingu):

1.       Za pierwsze miejsce w rankingu: 2000 złotych plus 23% VAT

2.       Za drugie miejsce w rankingu: 1500 złotych plus 23% VAT

3.       Za trzecie miejsce w rankingu 1000 złotych plus 23% VAT

4.       Za miejsca od 4-tego do 10-tego 500 złotych plus 23% VAT

 

§ 5

Płatności

1.       Płatność wynagrodzenia wymienionego w § 3. i § 4 będzie realizowana w postaci:

a.       50% wynagrodzenia w formie obniżenia składki członkowskiej Klastra z tytułu członkostwa w ZPKP (obniżenie stawki składki w roku 2023)

b.       50% wynagrodzenie w formie przelewu na rachunek Klastra określony w fakturze VAT wystawionej nie wcześniej niż 1 stycznia 2023 roku. Termin płatności wynosi 14 dni.

c.       W przypadku Klastra nie będącego członkiem ZPKP przysługuje wyłącznie część wynagrodzenia opisana w lit. b) niniejszego paragrafu.

 

§ 6

Kontakt

1.       We wszelkich sprawach dotyczących badania i zasad niniejszego regulaminu prosimy o kontakt z Dyrektorem Biura Zarządu ZPKP Anną Sokołowską: adres email: anna.sokolowska@klastrypolskie.pl; tel. 511830188

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl