17
sierpnia
2023

Konsultacje społeczne proponowanej listy sektorowych rad ds. kompetencji

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) zaprasza do zgłaszania uwag do listy sektorów, w których Agencja planuje wybierać sektorowe rady ds. kompetencji.

Przedmiotem konsultacji jest lista zawierająca propozycję 32 sektorów. Sektory zostały zdefiniowane z wykorzystaniem kodów PKD, obszarów działalności sektora oraz kluczowych kompetencji.

Najważniejsze cele działania sektorowych rad ds. kompetencji w Polsce:

CEL 1: pozyskiwanie wiedzy od przedsiębiorców na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych występujących na rynku pracy w danym sektorze gospodarki,

CEL 2: upowszechnianie informacji na temat potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w danym sektorze gospodarki,

CEL 3: inicjowanie współpracy przedsiębiorców z uczelniami oraz innymi podmiotami,

CEL 4: formułowanie rekomendacji w zakresie dostosowania kadr gospodarki do aktualnych potrzeb przedsiębiorców w danym sektorze gospodarki.

Do głównych zadań sektorowych rad ds. kompetencji należy:

- rekomendowanie rozwiązań/zmian legislacyjnych w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w danym sektorze, w tym mogących wpłynąć na poprawę sytuacji pracowników w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy;

- współpraca w zakresie porozumień edukacyjnych działających w zakresie zintegrowania edukacji i pracodawców;

- określanie obszarów badawczych odnoszących się do kompetencji w danym sektorze, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz zlecenia ww. badań;

- identyfikacja potrzeb tworzenia sektorowych ram kwalifikacji  oraz ich aktualizacji;

- identyfikacja potrzeb tworzenia kwalifikacji;

- przekazywanie informacji nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;

- przekazywanie informacji nt. specyficznych potrzeb danego sektora w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w danym sektorze.

Informacje zebrane w czasie konsultacji będą służyły identyfikacji i zdefiniowaniu sektorów oraz zebraniu uwag do propozycji listy PARP. Konsultacje mają posłużyć wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia interesariuszy, do ewentualnej modyfikacji listy sektorów.

Lista będzie podstawą do przygotowania konkursu na powierzenie wybranym podmiotom organizacji i prowadzenia rady do spraw kompetencji w danym sektorze.

WIęcej informacji/strona źródłowa: https://fers.parp.gov.pl/component/content/article/84740:konsultacje-spoleczne-proponowanej-listy-sektorowych-rad-ds-kompetencji

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl