15
lutego
2023

FPPP | Zakończenie projektu „Kompetencje cyfrowe klastrów”

Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu był rozwój kompetencji cyfrowych pracowników biur koordynatorów klastrów w zakresie obsługi dużych zbiorów danych, programowania i wizualizacji wyników, co w rezultacie ma prowadzić do podniesienia poziomu cyfryzacji klastrowych łańcuchów wartości. Do realizacji projektu zostały wykorzystane doświadczenia klastrów z Polski i Austrii.

Jak wskazują badania benchmarkingowe zrealizowane przez PARP obecny rozwój klastrów w Polsce jest w dużej mierze uzależniony od posiadanych kompetencji w zakresie możliwości przeprowadzenia transformacji cyfrowej. Globalizująca się gospodarka, powszechne procesy automatyzacji i robotyzacji produkcji oraz kryzys wywołany pandemią COVID-19 jeszcze bardziej przyspieszył procesy cyfryzacji poszczególnych przedsiębiorstw i organizacji. Funkcjonujące dotychczas w klastrach łańcuchy wartości uległy znaczącym przekształceniom i procesom dezintegracji, czego przejawem jest szukanie nowych rozwiązań organizacyjnych w oparciu o technologie cyfrowe.

Cel projektu
Rozwój wybranych kompetencji cyfrowych koordynatorów w kontekście transformacji cyfrowej klastrów.

Grupa docelowa
Pracownicy biur koordynatorów klastrów, którzy najczęściej nie posiadają przygotowania inżynierskiego o niskich kompetencjach cyfrowych, które zakończyły proces edukacji formalnej.

Partnerstwo
Projekt był realizowany w ramach współpracy Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości i Verein Industrie 4.0 Österreich – die Plattform für Intelligente Produktion – Partner z Austrii.

Osiągnięte rezultaty
W ramach projektu powstał PRZEWODNIK po wybranych kompetencjach cyfrowych stanowiący uporządkowany zbiór wiedzy i propozycji ścieżek rozwoju oraz WERYFIKATOR – praktyczne narzędzie pozwalające na dokonywanie samooceny kompetencji cyfrowych.

PRZEWODNIK zawiera opis wybranych kompetencji cyfrowych oraz możliwe ścieżki rozwoju dla koordynatorów klastrów w celu w pierwszej kolejności uzupełnienia braków w tym zakresie, a następnie wykorzystania zdobytej wiedzy do potrzeb przeprowadzenia transformacji cyfrowej klastrowych łańcuchów wartości. Przygotowanie Przewodnika zostało poprzedzone 2 warsztatami z udziałem zainteresowanych koordynatorów klastrów oraz ekspertów.

Przewodnik kompeterncji jest dostępny do pobrania na stronie Platformy Przemysłu Przyszłości: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/opis-projektu-kompetencje-cyfrowe-klastrow/

WERYFIKATOR został opracowany w formie narzędzia informatycznego zawierającego test, który pozwoli na dokonanie samooceny kompetencji oraz przedstawia obszary do potencjalnego rozwoju wraz z propozycją sposobu i metod ich uzupełnienia. Po przejściu jednego z dwóch poziomów użytkownik będzie mógł uzyskać certyfikat. Narzędzie jest dostępne pod adresem www.weryfikatorkompetencji.przemyslprzyszlosci.gov.pl.
Budżet projektu: 60 000 euro

Źródło finansowania: Program Erasmus Plus

Czas trwania projektu: 01.02.2022 – 31.01.2023

Tekst źródłowy FPPP: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/opis-projektu-kompetencje-cyfrowe-klastrow/

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl