09
listopada
2022

European Cluster Conference 2022 za nami

Czeskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu w ramach czeskiej prezydencji w Radzie UE oraz Komisja Europejska zorganizowały 8. edycję Europejskiej Konferencji Klastrów w dniach 26-27 września 2022 r. w Pradze, w Republice Czeskiej, przy wsparciu Europejskiej Platformy Współpracy Klastrów (ECCP). Wydarzenie to było wyjątkową okazją, skupiającą decydentów klastrowych, menedżerów, praktyków i innych interesariuszy. Konferencja skupiła się na wyzwaniach związanych z tym, jak wzmocnić rolę i wartość dodaną klastrów w realizacji zaktualizowanej Strategii Przemysłowej UE, a także w innych kluczowych inicjatywach europejskich, które mają wpływ na przemysł.

Praga była gospodarzem Europejskiej Konferencji Klastrowej 2022 w ramach czeskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Ponad 600 uczestników z około 40 krajów omawiało tematy związane ze zaktualizowaną Strategią Przemysłową UE i jej wdrażaniem w terenie. Inne ważne kwestie, którymi musi zająć się czeska prezydencja, związane z bezpieczeństwem energetycznym i strategiczną odpornością przemysłu UE, z tematami takimi jak przyspieszenie procesów dekarbonizacji, cyfryzacji i automatyzacji.

Konferencja koncentrowała się na polityce klastrowej i inicjatywach dotyczących budowania odporności i konkretnego wdrażania zielonych i cyfrowych transformacji w europejskich łańcuchach wartości. Wydarzenie to zostało również wykorzystane do dyskusji na temat tego, w jaki sposób klastry mogą przyczynić się do wdrożenia Ścieżek Przemian w różnych ekosystemach przemysłowych, czyniąc klastry głównymi aktorami zmian, zgodnie ze zaktualizowaną Strategią Przemysłową UE.

Po w pełni wirtualnej edycji w 2020 roku, edycja 2022 była okazją dla społeczności klastrowej do ponownego osobistego spotkania. Europejskie Konferencje Klastrów odbywają się co dwa lata od 2008 roku, każda z nich ma inny temat przewodni, co pozwala uczestnikom skupić się na różnych priorytetach. Podczas tej konferencji uczestnicy mieli okazję uczestniczyć w obszernej wystawie onsite oraz wziąć udział w debatach, panelach, sesjach matchmakingowych i spotkaniach B2B, a także interaktywnych sesjach breakout.

Oficjalne rozpoczęcie konferencji zostało zaplanowane na godzinę 14:00 CET. W swoim słowie wstępnym wiceminister René Neděla stwierdził: "Konferencja odbywa się w pilnym czasie, stoimy w obliczu poważnych wyzwań: skutków pandemii COVID-19, a następnie kryzysu na rynku energetycznym z powodu inwazji Rosji na Ukrainę. Republika Czeska, jako kraj sprawujący prezydencję w Radzie UE, czuje się szczególnie odpowiedzialna za znalezienie wspólnych rozwiązań na poziomie europejskim, jak zarządzać kryzysem i zmniejszyć jego negatywne skutki dla europejskich przedsiębiorstw i obywateli."

Marian Piecha, czeski wiceminister ds. funduszy unijnych i gospodarki cyfrowej podkreślił rolę klastrów: "Elastyczność i współpraca są kluczowe dla rozwiązywania wspólnych problemów UE, dla wspólnego Europejskiego Interesu. Klastry są świetnym narzędziem współpracy, łączą ludzi i są szczególnie przydatne w łańcuchach dostaw".

Ulla Engelmann, Head of Unit Industrial Forum, Alliances, Clusters, DG GROW, wyjaśniła, na czym polega obecny priorytet: "Klastry udowodniły podczas ostatniego kryzysu COVID, jak potężne mogą być ich sieci w dostosowywaniu się do nowych wymagań i przekształcaniu łańcuchów wartości - w obecnym środowisku można jeszcze bardziej wykorzystać siłę klastrów". Cel ścieżek przejścia stanowi plan działania na rzecz przejścia ekosystemów przemysłowych, który ostatecznie doprowadzi do powstania rurociągów projektów, współtworzonych przez Komisję UE, państwa członkowskie i odpowiednie zainteresowane strony. Priorytetowo traktowane są ekosystemy i sektory, które pilnie potrzebują transformacji, aby zachować konkurencyjność, jak np. energochłonne gałęzie przemysłu i budownictwo, a także sektory dotknięte kryzysem, jak turystyka i mobilność."

Jakub Boratyński podsumował: "Polityki i programy klastrowe tworzone są w ramach starań o zwiększenie konkurencyjności danego terytorium. Polityka zwykle przechodzi przez różne etapy, jej znaczenie waha się w agendzie politycznej i ostatecznie ewoluuje."

Celami konferencji były:

-omówienie najnowszych trendów w polityce klastrowej z dyskusjami na wysokim szczeblu na temat wyzwań, którymi należy się zająć w kontekście post-pandemicznym oraz sposobów lepszego wykorzystania klastrów, szczególnie w odniesieniu do wdrażania Ścieżek Przejściowych
-wyrażenie opinii na temat tego, jak skutecznie rozwiązać problem zakłóceń w łańcuchu dostaw w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę
-zaprezentowanie wyników inicjatyw i działań UE w zakresie klastrów, takich jak Euroclusters, Cluster Excellence, internacjonalizacja, wspieranie innowacji MŚP, modernizacja przemysłu i inteligentna specjalizacja
-zachęcanie do synergii, wymiany i interakcji pomiędzy decydentami, praktykami i ekspertami na poziomie europejskim
wybór menedżera europejskiego klastra roku i przyznanie nagrody dla europejskiego partnerstwa klastrów roku

Konferencja Rok 2022 rozpoczęła się od fizycznego wydarzenia Matchmaking w dniu 26 września rano. To wydarzenie towarzyszące pozwoliło uczestnikom zbadać możliwości handlu, inwestycji i partnerstwa oraz rozwinąć połączenia między europejskimi łańcuchami wartości i ekosystemami. Uczestnicy korzystali ze specjalnych ram, aby znaleźć potencjalnych partnerów biznesowych na wszystkich etapach łańcucha dostaw. Następnie zostali zaproszeni do poszukiwania przyszłych partnerów projektowych lub konkretnych produktów lub usług dla swojej organizacji.

WIĘCEJ: https://clustercollaboration.eu/news/european-cluster-conference-2022

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl