OGOLNOPOLSKI KLASTER E-ZDROWIE

To powiązanie kooperacyjne skupiające trzynaście podmiotów w tym szpitale, przychodnie i firmy informatyczne, które razem projektują, testują i wdrażają innowacyjne usługi informatyczne dla podmiotów w sektorze ochrony zdrowia. Główne produkty i usługi świadczone przez ich członków to świadczenie usług medycznych, wytwarzanie oprogramowania, działalność związana z oprogramowaniem, działalność usługowa w zakresie technik informatycznych i komputerowych, świadczenie usług doradczych oraz badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych.

Celem utworzenia powiązania jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – członków, a także wzmocnienie ich potencjału o znaczeniu ponadregionalnym poprzez stworzenie warunków do wytwarzania innowacyjnych usług informatycznych świadczonych na odległość, które spowodują rozwój polskiej gospodarki.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez zakup infrastruktury informatycznej oraz licencji odpowiedniego oprogramowania niezbędnego do wytworzenia usług przez członków Klastra, a także szkoleń, usług doradczych oraz zorganizowanie konferencji. Na etapie realizacji projektu zostanie stworzona infrastruktura teleinformatyczna (serwery, łącza, itd.). Na zakupionej infrastrukturze zainstalowane zostanie oprogramowanie deweloperskie, w tym nabyte wyniki prac badawczo - rozwojowych. Całość zaplecza technologicznego będzie udostępniana członkom klastra na preferencyjnych warunkach, celem wykorzystania do zaprojektowania i wytworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Członkowie powiązania kooperacyjnego tworzą powiązany ze sobą funkcjonalnie łańcuch wartości - sekwencję działań składających się na fazy procesu wytwórczego od pozyskiwania zasobów wiedzy lub technologii do wytworzenia usługi finalnej. W realizację projektu, tj. opracowanie i wytworzenie nowatorskich usług zaangażowane będą wszystkie firmy klastra.

Dzięki stworzeniu warunków technicznych i odpowiedniego oprogramowania możliwym stanie się stworzenie co najmniej ośmiu innowacyjnych usług dla przedsiębiorstw sektora medycznego. Te usługi, na które istnieje zidentyfikowane zapotrzebowanie rynkowe, pozwolą na dokonanie przedsiębiorstwom je wytwarzającym skoku technologicznego i znaczącego wzrostu sprzedaży w wyniku zaoferowania nowych usług na rynku. Co za tym idzie wywrze to duży wpływ na całą branżę informatyczną i medyczną. Planowane do wytworzenia usługi zmienią podejście do wykorzystania ICT w podmiotach leczniczych, diametralnie zmniejszą koszty z tym związane. Zaspokojenie popytu zgłaszanego na nowe usługi możliwe będzie wyłącznie dzięki współpracy przedsiębiorstw, co wpłynie na rozwój całej branży.

W podmiotach leczniczych zasadniczej zmianie ulegną procesy gromadzenia i przetwarzania danych, zarządzania przedsiębiorstwem i zapasami, obsługi pacjenta, w tym diagnostyki medycznej. Opisywane, zintegrowane usługi przyczynią się do poprawy efektywności zarządzania w jednostkach służby zdrowia. Generowanie profesjonalnych raportów i analiz przyczyni się do rozwoju medycyny opartej na dowodach (evidence based medicine). Telemedycyna umożliwi wymianę doświadczeń i transfer wiedzy. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na rozwój powiązań sieciowych pomiędzy podmiotami działającymi w branży poprzez aktywizowanie podmiotów z różnych dziedzin nauk medycznych i informatycznych w celu wytworzenia zintegrowanego systemu usług.

 

Dane kontaktowe koordynatora:

Data Techno Park Sp. z o.o.

ul.Kutnowska 1-3, 53-135 Wrocław

Tel. 71/750-46-20

Fax. 71/750-46-21

E-mail: sekretariat@dtpark.pl,arkadiusz.maczka@dtpark.pl

Strona www: www.dtpark.pl

Osoba ds. kontaktów:

Arkadiusz Mączka tel.kont. 607-071-148

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl