Zakończone

Związek Pracodawców Klastry Polskie odpowiadał za realizację projekt pt. Clusters in the Visegrad Group ­ Challenges of the Future współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie.

W ramach projektu została organizacja konferencja pt. Meeting for clusters representatives from the Visegrad Group countries w dniach 23-24 listopada 2017 r. Brenna, Czechowice-Dziedzice.

Lider projektu: Związek Pracodawców Klastry Polskie, Partnerzy: Porta Novum Nonptofit Ltd (Węgry), The Union of Slovak Clusters (Słowacja), BTM Innovations Ltd. (Polska), Excalibur International Plc (Czechy)

Termin realizacji: 18 września 2017 r.- 31 grudnia 2017 r. (projekt zakończony)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu https://clustersevent.klastrypolskie.pl/

Związek Pracodawców Klastry Polskie zrealizował projekt pt. Profesjonalizacja działalności klastrów i inicjatyw klastrowych w regionie.

Projekt miał na celu poprawę warunków prowadzenia działalności mazowieckich MŚP poprzez profesjonalizację działalności klastrów i inicjatyw klastrowych w regionie.  W ramach realizacji zadania zostały w dniu 13 grudnia 2016 r. przeprowadzone warsztaty.

Warsztaty organizowane są w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym. m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Termin realizacji: 15 listopada 2016 – 31 grudnia 2016 r. (projekt zakończony)

 

Związek Pracodawców Klastry Polskie zrealizował projekt pt. Budowa modelu internacjonalizacji na przykładzie klastra BioTechMed Mazovia.

Projekt miał na celu stworzenie modelu ułatwiającego rozwój aktywności międzynarodowej organizacji klastrowych poprzez działania na rzecz internacjonalizacji i rozwoju partnerstwa pomiędzy członkami klastra BioTechMed Mazovia, aktywizacji współpracy międzynarodowej członków klastra, wspólnej promocji oraz przygotowania do udziału w międzynarodowych projektach badawczych i rozwojowych.

Warsztaty organizowane są w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym. m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Termin realizacji: 15 listopada 2016 – 31 grudnia 2016 r. (projekt zakończony)

       Związek Pracodawców Klastry Polskie jest partnerem w projekcie pt. „Akcelerator BioTechMed: wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw technologicznych w Mazowieckim Klastrze BioTechMed” finansowanego ze środków Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałania 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest BTM Innovations Sp. z o.o., Partnerzy: Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Termin realizacji: 1 wrzesień 2017 r. - 30 wrzesień 2018 r. (w trakcie realizacji)

Informacje o projekcie: Akcelerator to nowy program biznesowy którego celem jest przekucie Twojego pomysłu lub wynalazku w dobrze prosperującą, dochodową firmę.

Nie jest to jednorazowa usługa, a współpraca oparta o mentoring, w ramach której uczestnik przechodzi przez 5 etapowy proces komercjalizacji innowacji:

  1. Identyfikacja zastosowań pomysłu/wynalazku.
  2. Przygotowanie strategii komercjalizacji.
  3. Zabezpieczenie własności intelektualnej.
  4. Podniesienie kompetencji i budowa zespołu.
  5. Znalezienie finansowania i wejście na rynek.

Korzystanie z Akceleratora jest całkowicie bezpłatne dla jego uczestników dzięki dotacjom z programu Unijnego RPO WM 2014-2020. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują vouchery na usługi eksperckie świadczone przez BTM Innovations.

Więcej informacji o projekcie na stronie BTM Innovations (Lider projektu)

Związek Pracodawców Klastry Polskie jako Lider w partnerstwie z Powiatowym Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce oraz Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka jawna realizuje projekt w ramach działania 2.2 („Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji projektu: od: 2017-02-01 do: 2018-06-30

Biuro projektu: ul. Jana i Józefa Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Adres e-mail: projekt@klastrypolskie.pl

Cele projektu:

Celem projektu jest stworzenie przy wsparciu partnera społecznego warunków do rozwoju 90 MMŚP z branży medycznej (PKD Sekcja Q (Dział 86, 87, 88)) poprzez udział w projekcie zakładającym przygotowanie analiz potrzeb rozwojowych, opracowanie i wdrożenie planów i strategii rozwojowych MMŚP pomiędzy 1.02.2017 a 30.06.2018 r.


Planowane efekty:

1. Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia i rekrutacja 90 MMSP do projektu.
2. Przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych 90 MMSP (warsztaty,wywiady,analiza dokumentacji).
3. Przygotowanie Planów Rozwojowych dla 90 MMSP, monitorowanie i doradztwo w zakresie wdrożenia PR.
4. Agregacja potrzeb edukacyjnych na poziomie projektu (2raporty).
5. Opracowanie analizy faktycznej dostępności usług oraz działania interwencyjne (2 raporty, organizacja spotkań grup roboczych).
6. Upowszechnienie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach/barierach rozwojowych wykraczających poza zakres RUR i podejmowanie działań wdrożeniowych/interwencyjnych (warsztat, przygotowanie raportu o podjętych działaniach).

Wartość projektu: 1 694 123,48 PLN

Związek Pracodawców Klastry Polskie jako Lider w partnerstwie z Pracodawcami Ziemi Lubelskiej i Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka jawna realizuje projekt w ramach działania 2.2 („Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji projektu: od: 2016-09-01 do: 2017-12-31

Biuro projektu: ul. Jana i Józefa Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Adres e-mail: projekt@klastrypolskie.pl

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie rozwoju 90 MMSP branży produkcyjnej, działających w sektorze lotniczym, poprzez przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych oraz przygotowanie - w oparciu o wyniki analizy - Planów Rozwojowych dla MMSP.


Planowane efekty:

do projektu zrekrutowanych zostanie 90 MMSP
dla 86 MMSP przygotowane zostaną dok. analiza potrzeb rozwojowych
dla 86 MMSP przygotowane zostaną Plany Rozwojowe
powstaną 2 raporty – zagregowane informacje o potrzebach rozwojowych MMSP należących do grupy docelowej
powstaną 2 raporty Analiza dostępności usług dla MMSP z branży produkcyjnej działających w sektorze lotniczym-analiza usług w RUR/poza RUR
wdrożone zostaną (upowszechnione wśród instytucji edukacyjnych i opublikowane w RUR) usługi wypracowane w ramach działań interwencyjnych
powstanie raport o podjętych działaniach upowszechniających

Wartość projektu: 1 672 644,00 PLN

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adres:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telefon: 533 911 904

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Nr konta bankowego:
BRE Bank 51114010100000541276001001

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl