Realizowane

       Związek Pracodawców Klastry Polskie jest partnerem w projekcie pt. „Akcelerator BioTechMed: wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw technologicznych w Mazowieckim Klastrze BioTechMed” finansowanego ze środków Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałania 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Liderem projektu jest BTM Innovations Sp. z o.o., Partnerzy: Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Termin realizacji: 1 wrzesień 2017 r. - 30 wrzesień 2018 r. (w trakcie realizacji)

Informacje o projekcie: Akcelerator to nowy program biznesowy którego celem jest przekucie Twojego pomysłu lub wynalazku w dobrze prosperującą, dochodową firmę.

Nie jest to jednorazowa usługa, a współpraca oparta o mentoring, w ramach której uczestnik przechodzi przez 5 etapowy proces komercjalizacji innowacji:

  1. Identyfikacja zastosowań pomysłu/wynalazku.
  2. Przygotowanie strategii komercjalizacji.
  3. Zabezpieczenie własności intelektualnej.
  4. Podniesienie kompetencji i budowa zespołu.
  5. Znalezienie finansowania i wejście na rynek.

Korzystanie z Akceleratora jest całkowicie bezpłatne dla jego uczestników dzięki dotacjom z programu Unijnego RPO WM 2014-2020. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymują vouchery na usługi eksperckie świadczone przez BTM Innovations.

Więcej informacji o projekcie na stronie BTM Innovations (Lider projektu)

Związek Pracodawców Klastry Polskie jako Lider w partnerstwie z Powiatowym Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce oraz Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka jawna realizuje projekt w ramach działania 2.2 („Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji projektu: od: 2017-02-01 do: 2018-06-30

Biuro projektu: ul. Jana i Józefa Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Adres e-mail: projekt@klastrypolskie.pl

Cele projektu:

Celem projektu jest stworzenie przy wsparciu partnera społecznego warunków do rozwoju 90 MMŚP z branży medycznej (PKD Sekcja Q (Dział 86, 87, 88)) poprzez udział w projekcie zakładającym przygotowanie analiz potrzeb rozwojowych, opracowanie i wdrożenie planów i strategii rozwojowych MMŚP pomiędzy 1.02.2017 a 30.06.2018 r.


Planowane efekty:

1. Identyfikacja potencjalnych odbiorców wsparcia i rekrutacja 90 MMSP do projektu.
2. Przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych 90 MMSP (warsztaty,wywiady,analiza dokumentacji).
3. Przygotowanie Planów Rozwojowych dla 90 MMSP, monitorowanie i doradztwo w zakresie wdrożenia PR.
4. Agregacja potrzeb edukacyjnych na poziomie projektu (2raporty).
5. Opracowanie analizy faktycznej dostępności usług oraz działania interwencyjne (2 raporty, organizacja spotkań grup roboczych).
6. Upowszechnienie wiedzy o zdiagnozowanych potrzebach/barierach rozwojowych wykraczających poza zakres RUR i podejmowanie działań wdrożeniowych/interwencyjnych (warsztat, przygotowanie raportu o podjętych działaniach).

Wartość projektu: 1 694 123,48 PLN

Związek Pracodawców Klastry Polskie jako Lider w partnerstwie z Pracodawcami Ziemi Lubelskiej i Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka jawna realizuje projekt w ramach działania 2.2 („Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji projektu: od: 2016-09-01 do: 2017-12-31

Biuro projektu: ul. Jana i Józefa Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Adres e-mail: projekt@klastrypolskie.pl

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie rozwoju 90 MMSP branży produkcyjnej, działających w sektorze lotniczym, poprzez przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych oraz przygotowanie - w oparciu o wyniki analizy - Planów Rozwojowych dla MMSP.


Planowane efekty:

do projektu zrekrutowanych zostanie 90 MMSP
dla 86 MMSP przygotowane zostaną dok. analiza potrzeb rozwojowych
dla 86 MMSP przygotowane zostaną Plany Rozwojowe
powstaną 2 raporty – zagregowane informacje o potrzebach rozwojowych MMSP należących do grupy docelowej
powstaną 2 raporty Analiza dostępności usług dla MMSP z branży produkcyjnej działających w sektorze lotniczym-analiza usług w RUR/poza RUR
wdrożone zostaną (upowszechnione wśród instytucji edukacyjnych i opublikowane w RUR) usługi wypracowane w ramach działań interwencyjnych
powstanie raport o podjętych działaniach upowszechniających

Wartość projektu: 1 672 644,00 PLN

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adres:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telefon: 533 911 904

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Nr konta bankowego:
BRE Bank 51114010100000541276001001

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl