11
lutego
2021

ZMIANA TERMINU: 2.3.7 Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych, POIR

Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych

Nabór od 30.10.2020 do 11.03.2021 (wydłużony termin naboru) 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/rozwoj-potencjalu-koordynatorow-krajowych-klastrow-kluczowych


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.7: „Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych”. Informujemy, że w Regulaminie konkursu 1/2020 wprowadzono zmianę dotyczącą terminu naboru wniosków z 5 stycznia 2021 r. na 11 marca 2021r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00).

Informacje o naborze
Termin rozstrzygnięcia konkursu
45 dni od dnia zamknięcia naboru w danej rundzieMiejsce składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków opracowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sposób składania wniosków
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku stanowiącą załącznik do Regulaminu Konkursu. Szczegółowe zasady odnośnie dołączania załączników do wniosku znajdują się w Regulaminie Konkursu.
Na co i kto może składać wnioski?
Kto może składać wnioski?
koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wspierane będą projekty obejmujące przygotowanie koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych do świadczenia nowej usługi lub usług oferowanych w szczególności członkom klastra. Wspierany będzie rozwój usług w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki rozwoju w oparciu o klastry, w tym w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), gospodarki niskoemisyjnej. Dofinansowanie można otrzymać min. na koszty administracyjne w tym wynagrodzenia, koszty inwestycyjne przeznaczone na utworzenie lub modernizację infrastruktury badawczej lub infrastruktury demonstracyjnej (nabycie robót i materiałów budowalnych, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, nabycie wartości niematerialnych i prawnych) oraz koszty dotyczące usług doradczych, nabycia certyfikatów zarzadzania jakością lub certyfikatów branżowych .

Kryteria wyboru projektów
Do poddziałania 2.3.7 PO IR obowiązują Kryteria wyboru projektów zatwierdzone przez Komitet Monitorujący PO IR, wskazane w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu. Kryteria dostępne są na stronie internetowej dotyczącej poddziałania.
Finanse
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra – do 50% kosztów kwalifikowalnych;
w zakresie pomocy inwestycyjnej dla koordynatora klastra:w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województwa mazowieckiego – do 55% kosztów kwalifikowalnych,
w przypadku inwestycji prowadzonych na obszarze województw innych niż mazowieckie – do 65% kosztów kwalifikowalnych;
w zakresie pomocy de minimis dla koordynatora klastra – do 85% kosztów kwalifikowalnych.
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 18 000 000,00 zł,
zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 47 000 000,00 zł

Źródło: https://www.poir.gov.pl/nabory/1-93/

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl