Dodano: 19 czerwca 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19.06.2017 r.
 
na usługę przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Związku Pracodawców Klastry Polskie z siedzibą w Warszawie na temat:  Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020”.

 

 
I. Zamawiający 

Związek Pracodawców Klastry Polskie z siedzibą w Warszawie -  zaprasza do złożenia oferty na realizację szkolenia dla pracowników Związku Pracodawców Klastry Polskie z siedzibą w Warszawie na temat:Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020”.

 
II. Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu 1 jednodniowego szkolenia dla 2 osób wskazanych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno zostać przeprowadzone w dzień roboczy i trwać 8 godzin lekcyjnych.
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Tematyka szkolenia powinna obejmować następujące zagadnienia:

a)     Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020.

b)     Postanowienia umowy a zapisy wytycznych.

c)      Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie o dofinansowanie na zakończenie realizacji projektu.

d)     Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.

e)     Kwalifikowalność wydatków.

f)       Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2014-2020.

g)     Luka finansowa – określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej.

h)     Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

i)       Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.


III. Miejsce szkolenia

Warszawa, siedziba Związku Pracodawców Klastry Polskie.

 
IV. Termin

Jedno szkolenia jednodniowe, termin realizacji między 28 czerwca a 31 lipca 2017 r. liczba godzin nie może być mniejsza niż 8 godzin lekcyjnych w dniu szkoleniowym. Termin może ulec

zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego uniemożliwiających realizację planowanego szkolenia.

 
V. Uczestnicy szkolenia

Uczestnikami szkolenia będą 2 osoby  wskazane  przez Zamawiającego.

 

VI. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało:

1)     Pełne przygotowanie merytoryczne i metodologiczne szkolenia na temat: „Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych)”.

2)     Przeprowadzenie 1 jednodniowego szkolenia (nie mniej niż 8 godzin lekcyjnych w dniu szkoleniowym).

3)     Przygotowanie materiałów szkoleniowych zawierających szczegółowe i pełne informacje przekazane na szkoleniu, program szkolenia.

4)     Przygotowanie certyfikatu potwierdzającego odbycie szkolenia dla każdego uczestnika (certyfikat powinien zawierać co najmniej dane uczestnika szkolenia, termin szkolenia, tematykę szkolenia, podpis i pieczęć organizatora, datę wystawienia ww. dokumentu).

 

Całkowite koszty przygotowania merytorycznego i metodologicznego szkolenia, w tym koszty: przygotowania materiałów szkoleniowych oraz dojazdu i noclegów trenera/trenerów ponosi Wykonawca.

 
VII. Wymagania w stosunku do ofert, miejsce oraz termin składania oferty

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (na adres e-mail: poczta@klastrypolskie.pl), poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Związek Pracodawców Klastry Polskie  z siedzibą w Warszawie, 01-452 Warszawa, ul. Księcia Bolesława 1/3 do dnia 26 czerwca 2017 r. do godziny 15:00.   

 
VIII. Kryteria oceny ofert

1)     Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium:

Nazwa kryterium

Waga

Opis sposobu przyznawania punktacji

Cena brutto

100

Cena brutto-oferta otrzyma wagę 100 punktów, jeśli wartość oferty będzie najniższa spośród ofert, które wpłyną w odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Każda kolejna oferta o wartości większej będzie otrzymywała o 10 pkt mniej niż poprzednia (do wartości minimalnej 0 punktów)

SUMA

100

 

 

2)     Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria.

3)     Cena:

a. Oferta powinna zawierać cenę netto i brutto.

b. Cena przedstawiona w ofercie powinna zawierać pełny koszt dla Zamawiającego.

 
IX. Informacje dotyczące wyboru Wykonawcy

1)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.

2)     Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyn przed podpisaniem umowy.

3)     Zamawiający zapewni bieżącą współpracę oraz gotowość do udzielenia informacji i wyjaśnień odnośnie problemów i wątpliwości mogących się pojawić na etapie realizacji zamówienia.


X. 
Postanowienia umowy

Związek Pracodawców Klastry Polskie zawrze umowę na podstawie własnego wzoru stosowanego przez Zamawiającego.

 
XI. Dodatkowe informacje

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z p. Jarosławem Bulandą, tel. 506 191 910,

e-mail: poczta@klastrypolskie.pl

 

 

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adres:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telefon:
 506 191 910

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Nr konta bankowego:
BRE Bank 51114010100000541276001001

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl