Dodano: 11 września 2015

III posiedzenie Komitetu Monitorującego POIR 2014 – 2020

W dniu 7 września 2015 r.odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.


Komitet Monitorujący pod przewodnictwem wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwony Wendel podsumował dotychczasową realizację programu Inteligentny Rozwój (PO IR). Przyjął też kryteria wyboru projektów dla kolejnych poddziałań PO IR.

Członkowie Komitetu przyjęli kryteria dla pięciu działań konkursowych programu, w których nabory wniosków rozpoczną się w II połowie 2015 r.:

  • poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (tzw. Szybka ścieżka; 750 mln zł na dofinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych w  konkursie dla dużych przedsiębiorstw);
  • poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych (41 mln zł na dofinansowanie projektów mających na celu wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych na rynkach międzynarodowych);
  • poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej (50 mln zł na dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej);
  • poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne (303 mln zł na dofinansowanie wdrażania innowacji o charakterze technologicznym);
  • poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne (200 mln zł na dofinansowanie badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych realizowanych przez konsorcja).

W trakcie spotkania przedstawiono również zakres projektu pozakonkursowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (działanie 4.4 PO IR). Przewidziane jest w nim wsparcie dla instytucji prowadzących transfer technologii z jednostek naukowych do gospodarki. Inkubatory, centra transferu technologii i brokerzy innowacji będą wyszukiwać te pomysły na produkty czy technologie, które mogą znaleźć zastosowanie na rynku, i ułatwią współpracę pomiędzy naukowcem i zainteresowaną firmą. Finansowanie będzie także podnoszenie kompetencji pracowników firm w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i komercjalizacji ich wyników. Komitet Monitorujący przyjął także kryteria oceny tego projektu.

Omówiono też założenia dwóch instrumentów finansowych w PO IR: Funduszu Pożyczkowego Innowacji oraz Funduszu Gwarancyjnego. Pierwszy z nich stanowi kontynuację pilotażowego projektu w programie Innowacyjna Gospodarka. Instrument ten cieszył się sporym zainteresowaniem zarówno ze strony projektodawców, jak i inwestorów. Drugi z instrumentów ma służyć zwiększeniu dostępności kredytów dla MSP na wdrażanie innowacji, dzięki udzieleniu bankom gwarancji zabezpieczających tego rodzaju inwestycje.

Źródło:
www.mir.gov.pl

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adres:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telefon: 533 911 904

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Nr konta bankowego:
BRE Bank 51114010100000541276001001

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl