30
stycznia
2019

European expert group on clusters meeting | 18 października 2019 Bruksela

W dniu 18 października 2019 r. w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie grupy ekspertów Komisji Europejskiej ds. klastrów, w którym uczestniczyło 33 ekspertów (eksperci niezależni oraz przedstawiciele administracji publicznej), podczas którego dyskutowano na temat lepszego wykorzystania klastrów jako strategicznego narzędzia polityki przemysłowej.
Z Polski udział w spotkaniu wzięli Pani Beata Lubos - Zastępca Dyrektora Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Pan Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Sławomir Tokarski, Director for Innovation and Advanced Manufacturing at the Commission's Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, otworzył inauguracyjne spotkanie grupy, jak również określił prace grupy w świetle nowej strategii przemysłowej, strategii na rzecz MŚP, które znajdą się w centrum zainteresowania kolejnych wytycznych politycznych Komisji.

W trakcie spotkania zostały przez ekspertów określone główne obszary zainteresowań grupy m.in.: wykorzystanie klastrów w celu sprostania wyzwaniom społecznym, internacjonalizacja, skuteczne wybieranie i wspieranie nowych oraz istniejących już klastrów.

Ponadto, uczestniczący w spotkaniu reprezentanci Komisji Europejskiej przedstawili ekspertom przegląd inicjatyw UE związanych z klastrami. Prezentacje obejmowały m.in. wspólne inicjatywy klastrowe zaproponowane w ramach projektu programu jednolitego rynku, Horizon Europe Programme z European Innovation Council, czy omówione zostały przykłady tematycznego wykorzystania klastrów do inicjatyw dotyczących klastrów morskich i niskoemisyjnych działań biznesowych.

Grupa ekspertów składa się z 23 ekspertów rządowych wskazanych przez państwa UE oraz 10 ekspertów indywidualnych wybranych w drodze publicznego zaproszenia do składania wniosków, w wyniku którego wpłynęło 145 zgłoszeń. Indywidualni eksperci to menedżerowie klastrów, praktycy współpracujący z MŚP oraz organizacjami wspierającymi otocznie biznesu.

Utworzenie grupy ekspertów jest wynikiem zarówno wcześniejszych dyskusji w ramach europejskiego forum polityki klastrowej, jak i zwiększonego zainteresowania krajów UE klastrami. W konkluzjach Rady UE z marca 2018 r. i maja 2019 r. wezwano m.in. do "dalszego rozwoju europejskiej polityki klastrowej" i podkreślono, że "klastry mają kluczowe znaczenie dla realizacji strategii polityki przemysłowej UE".

Grupa ekspertów określi najlepsze praktyki, możliwości, bariery i potrzeby dla następnej generacji projektów związanych z klastrami. Obejmuje to poprawę synergii na poziomie UE, krajowym i regionalnym oraz pomiędzy nimi. Do końca 2020 r. grupa przedstawi sprawozdanie zawierające zalecenia dotyczące poprawy wykorzystania klastrów jako strategicznego narzędzia polityki przemysłowej, współpracy międzyregionalnej oraz integracji MŚP w ramach unijnych i globalnych łańcuchów wartości.

Kolejne spotkanie odbędzie się w dniu 6 lutego 2020 r.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl