01
czerwca
2020

Boost4BSO – nowy projekt europejski Klastra SA&AM

Klaster Silesia Automotive & Advanced Manufacturing, koordynowany przez Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A., zaangażowany jest od 1 kwietnia 2020 r. w nowy projekt europejski: Boost4BSO - Boosting CE Business SupportOrganizations (BSOs) capacities for I4.0 scaleup suport(pol. Boost4BSO - Zwiększenie zdolności wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu dla wsparcia skalowania Przemysłu 4.0 w Europie Centralnej).

Boost4BSO to jeden z dziewięciu zatwierdzonych w ramach programu INTERREG CE projektów w obszarze priorytetowym Cooperating on innovation to makeCenral Europe morecompetitive (pol. Współpraca w zakresie innowacji dla zwiększenia konkurencyjności Europy Środkowej).

Celem przedsięwzięcia jest  opracowanie kompleksowego pakietu kompetencji dla Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) i ich wsparcie w budowaniu zestawu narzędzi wspomagającego MŚP w transformacji przemysłowej, obejmującego wszystkie kluczowe aspekty i instrumenty związane z Przemysłem 4.0. Pozwoli to na efektywne i wydajne świadczenie usług wsparcia na rzecz firm. Projekt ukierunkowany jest naprzedsiębiorstwa z sektora MŚP z Europy Środkowej i Wschodniej, które często nieposiadają podstawowej wiedzy na temat potencjału, jaki daje Przemysł 4.0. Dzięki wypracowanym narzędziom będąone mogły lepiej radzić sobie z wyzwaniami transformacji przemysłowej i cyfrowej.

Konsorcjum Boost4BSO tworzy osiem podmiotów z sześciu krajów. Reprezentowane jest  przez siedem Instytucji Otoczenia Biznesu oraz jednostkę naukowo-badawczą:

Ø  Business Upper Austria - OÖ. Wirtschaftsagentur GmbH z Austrii,

Ø  Friuli Innovazione Centro di Ricerca e Trasferiment o Tecnologico z Włoch,

Ø  STEP RI znanstvenotehnologijski park Sveučilišta u Rijecid.o.oz Chorwacji,

Ø  Cluster Mechatronik& Automation Management gGmbHz Niemiec,

Ø  Centro ServiziIndustrieS.r.l. – Polo MESAP  z Włoch,

Ø  Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna SA /Silesia Automotive & Advanced Manufacturing z Polski

Ø  Asociacevýzkumnýchorganizací, z.s. z Republiki Czeskiej,

Ø  FH OÖ ForschungsundEntwicklungs GmbH z Niemiec.

Ponadnarodowe partnerstwo Boost4BSO wykorzysta i połączy opracowane w ramach głównych projektów Interreg CE (@InnoPeer AVM i @Things+) oraz Horyzontu 2020 (@IoT4Industry) narzędzia i metodologie:

Ø  InnoPeer AVM: 3-wymiarowy program szkolenia ukształtowany zgodnie z potrzebami środkowo-europejskich MŚP (skupiających się na 3 filarach: technologie P4.0, zmiany organizacyjne, opracowanie modelu biznesowego)

Ø  Things+: Metodologia wprowadzania innowacji usługowej w produkcyjnych MŚP

Ø  IoT4Industry: Rezultaty projektu związane ze zwiększaniem doświadczenia praktycznego z realizacji 80 projektów MŚP prowadzących do rozwoju nowych produktów/usług/procesów.

Rezultaty skapitalizowanych projektów zostaną zaadaptowane i dostosowane w celu zbudowania potencjału IOB, a wdrożone w ramach IoT4Industry case-study wzbogacą opracowywany na ich potrzeby pakiet kompetencji.

W projekcie, na etapie jego przygotowywania, założono udział tzw. Partnerów Stowarzyszonych (ang. Associated Partners (AP)). Są to podmioty ściśle współpracujące z poszczególnymi Konsorcjantami oraz innymi IOB, a które prężnie działają na rzecz rozwoju MŚP. Partnerzy Stowarzyszeni w ramach „drugiej fali” będą beneficjentami programu szkoleniowego. „Pierwszą falę” będą stanowić sami Konsorcjanci. Zaangażowanie Partnerów Stowarzyszonych umożliwi osiągnięcie efektu tzw. kuli śnieżnej, czyli zwielokrotnienia i rozszerzenia oddziaływania projektu i wypracowanych rozwiązań.  Zastosowanie metodologii szkoleniowej wśród Partnerów Projektu oraz Partnerów Stowarzyszonych, wreszcie zaangażowanych zewnętrznych IOB, doprowadzi do kolejnych wdrożeń efektów Boost4BSO wśród środkowoeuropejskich IOB. Dzięki nabywaniu nowych umiejętności i opracowanej w projekcie metodologii szkoleń dot. Przemysłu 4.0, Partnerzy Stowarzyszeni będą mogli świadczyć szerszy zakres usług dla swoich odbiorców, stymulując procesy zarządzania zmianą w modelach biznesowych. Nabędą oni także umiejętności związane z wykorzystaniem nowych technologii w transformacji przemysłowej i cyfrowej.

Klaster SA&AM odpowiedzialny jest za koordynację działań w ramach tzw. pierwszego pakietu roboczego , którego celem jest opracowanie zintegrowanego zestawu kompetencji Przemysłu 4.0 dla IOB i narzędzi do wdrażania nowych usług. Wśród działań SA&AM wyszczególnić można prace związane z gromadzeniem informacji niezbędnych do:

Ø  przygotowania analizy potrzeb IOB w kontekście rozwoju kompetencji na rzecz realizacji usług wsparcia P4.0,

Ø  podsumowania wyzwań i potrzeb MŚP w kontekście P4.0,

Ø  przygotowania opisu krajowych, regionalnych i strategicznych programów wspierających projekty z zakresu transformacji przemysłowej.

W trakcie realizacji działań w ramach pierwszego pakietu roboczego Partnerzy projektu będą kompilować, dostosowywać i tworzyć:

Ø  Kompleksowe i ukierunkowane treści, które umożliwią poprawę kompetencji IOB.

Ø  Metodologię skutecznego i efektywnego transferu wiedzy oraz usług wsparcia w zakresie P4.0 z IOB do własnej sieci odbiorców, głównie MŚP.

Ø  Trwałe i łatwo dostępne kanały dystrybucji i wykorzystania treści projektu, ukierunkowane na IOB jako kluczowych pośredników w podnoszeniu kwalifikacji MŚP w kierunku transformacji P4.0.

Dla IOB, które rozważają wzmocnienie swoich wewnętrznych zdolności i kompetencji w zakresie usług wsparcia biznesowego w kontekście P4.0, konsorcjum Boost4BSO zaleca:

Ø  Tworzenie partnerstw z dostawcami usług i technologii P4.0 w celu zdefiniowania uzupełniających się pakietów kompetencji, które można zastosować w usługach dla MŚP.

Ø  Przejście z poziomu misyjnego na aktywne działania przejawiające się m.in. organizowaniem spotkań, podczas których nastąpi wymiana najlepszych praktyk oraz spotkań biznesowych między MŚP a dostawcami usług i technologii P4.0.

Ø  Zdefiniowanie, we współpracy z dostawcami usług i technologii P4.0, zestawu rozwiązań P4.0, które można łatwo zaprezentować podczas warsztatów, szkoleń i spotkań dla określonych grup MŚP.

Ø  Utworzenie zestawu narzędzi za pomocą prostych instrumentów, które będą pomocne na etapie audytu, doradczym i szkoleniowym oraz  przygotowania projektu. Zaleca się skorzystanie z doświadczeń innych IOB w celu wzbogacenia tego zestawu o sprawdzone instrumenty .

Ø  Tworzenie demonstratorów i obiektów testowych, umożliwiających pracownikom MŚP doświadczanie i testowanie praktycznych zastosowań.

Ø  Rozpoczęcie działań od ustalenia programu stopniowego podejścia, opartego na małych projektach, które można skalować po osiągnięciu pozytywnych rezultatów.

Ø  Ciągłego słuchania potrzeb MŚP.

Ø  Wgląduw publiczne instrumenty wsparcia finansujące projekty P4.0 i wykorzystania informacji na ich temat podczas spotkań z MŚP.

Zainteresowany? Sprawdź postępy projektu Boost4BSO, a następnie skorzystaj z kompleksowego zestawu narzędzi:

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Boost4BSO.html

Przeczytaj także: https://klastrypolskie.pl/news/wyzwania-dla-transformacji-boost4bso,361.htm

Projekt Boost4BSO, finansowany jest w ramach Programu INTERREG Central Europe na podstawie umowy nr. CR1644.. Budżet projektu wynosi 972.160 Euro (w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 793.470 Euro), a czas trwania projektu to 04/2020 – 03/2022

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl